பூமி தட்டையானதா? Is Earth Flat in shape ?

Does the earth really flat in shape ?? பூமி உண்மையில் தடையாக உள்ளதா ??

Other Videos:

நிலவில் மனிதன் தரை இறங்கியது பற்றியான சதியாலோசனை கோட்பாடுகள் Conspiracy Theories of Moon Landing:
http://bit.ly/2yfGKDS

How to measure the circumference of the Earth using PVC pipes?:
https://goo.gl/DMdtnx

Reference:
https://en.wikipedia.org/wiki/Samuel_Rowbotham
https://en.wikipedia.org/wiki/Modern_flat_Earth_societies

Thanks for Watching this video, Subscribe for More videos.

Let’s stay connected,

Facebook: http://bit.ly/FB_iTamilUp
Twitter: http://bit.ly/TW_iTamilup
Google+: http://bit.ly/G_Tamilup
Website: http://tamilup.in/

Post Author: hatefull